thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 3 năm, 1 tháng, 22 ngày, 16 giờ, 23 phút, 11 giây 1 1026
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 3 năm, 1 tháng, 19 ngày, 20 giờ, 19 phút, 2 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1