thuyan

Trong các loài sâu bọ thì con ng¬ời chỉ thuần dưỡng 2 loài ? Hai loài đó là những con gì?

thuyan 4 năm, 11 tháng, 20 ngày, 23 giờ, 31 phút, 22 giây 1 654
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 11 tháng, 20 ngày, 23 giờ, 30 phút

 

Đó là Tằm và ong.

 1