thuyan

Nhờ hiện tựợng vật lý gì mà rễ cây có thể hút nước dễ dàng?

thuyan 4 năm, 26 ngày, 7 giờ, 55 phút, 51 giây 1 1149
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 26 ngày, 7 giờ, 54 phút, 35 giây

 

Hiện tượng Mao dẫn.

 1