thuyan

Nhờ hiện tựợng vật lý gì mà rễ cây có thể hút nước dễ dàng?

thuyan 4 năm, 10 tháng, 24 ngày, 15 giờ, 1 phút, 45 giây 1 1446
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 10 tháng, 24 ngày, 15 giờ, 29 giây

 

Hiện tượng Mao dẫn.

 1