thuyan

Nhờ hiện tựợng vật lý gì mà rễ cây có thể hút nước dễ dàng?

thuyan 4 năm, 3 tháng, 27 ngày, 3 giờ, 2 phút, 13 giây 1 1204
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 3 tháng, 27 ngày, 3 giờ, 57 giây

 

Hiện tượng Mao dẫn.

 1