demenntk

Host không chạy khi đã trỏ domain ?

demenntk 6 năm, 11 tháng, 25 ngày, 21 giờ, 21 phút, 18 giây 1 2082

Mình mới trỏ domain www.datcat.com.vn về IP của host bsg.vn mới thuê, ping thử đã thành công.

Mình up dữ liệu web lên thư mục httpdocs của host nhưng không thấy chạy. Báo lỗi như sau

500 - Internal server error. There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.

Mình chạy thử 1 file HTML cũng không chạy.

Mở thử 1 hình trên host bằng trình duyệt cũng không được. 

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
BSG support
BSG support 6 năm, 11 tháng, 25 ngày, 13 giờ, 24 phút, 52 giây

Chào bạn

Lỗi này là lỗi ko kết nối được với database. Bạn vào trong webconfig thêm đoạn code này vào:

 <configuration>
   <system.web>
       <compilation debug="true"/>
   </system.web>
</configuration>

Là nó sẽ hiện ra dòng lỗi, sauđó thì mới fix được bạn à.

 

 1