Kesha

đánh giá sự khác nhau giữa cơ cấu tổ chức theo vùng lãnh thổ và theo sản phẩm? có thể kết hợp 2 cơ cấu này k?

Kesha 5 năm, 1 tháng, 4 ngày, 22 giờ, 10 phút, 9 giây 0 1187

đánh giá sự khác biệt giữa cơ cấu tổ chứa theo lãnh thổ và theo sản phẩm. Có thể kết hợp 2 cơ cấu này với nhau không?

Trả lời câu hỏi
0 trả lời