rossi

đánh cú coule-retro

rossi 7 năm, 6 tháng, 11 ngày, 10 giờ, 17 phút, 4 giây 2 2497

Trong môn bida, cú coule-retro, đánh bi chủ chạm vào bi đích,bi chủ chạy tới,sau đó giật ngược lại.Moi người  hướng dẫn giúp tôi cách đánh cú đó nhé?Ah,không kể cú đánh dựng đứng cây cơ nhé!

Trả lời câu hỏi
2 trả lời
Donjuan
Donjuan 7 năm, 6 tháng, 10 ngày, 7 giờ, 39 phút, 9 giây

Đặt đầu cơ dưới tâm bi chủ 2mm ,phần sau cây cơ chổng cao hơn khoảng 15 độ , đánh hết sức cần thiết sẽ có kết quả . Bạn thử xem .

Deb
Debadmin 7 năm, 6 tháng, 11 ngày, 9 giờ, 11 phút, 52 giây

Bạn tìm thử trong tài liệu này có k

http://www.tech24.vn/ebook/download/9013-Hoc-danh-bida-Tieng-Viet.html

 1