tuan

CSDL và Table cho WEB truong hoc

tuan 7 năm, 7 tháng, 14 ngày, 4 giờ, 55 phút, 6 giây 0 1046

Tôi muốn tạo trang web gồm các mục như sau:

Trang chính

1. Giới thiếu: Giới thiệu về nhà trường gồm

- Lịch sử nhà trường

- Thông tin CBGV

- Một số hình ảnh

- Một số Video Clip

2. Thời khoá biểu:

- Thời khoá biểu chính khoá

- Thời khoá biểu học thêm

3. Thông tin chung:

- Chi bộ

- Công đoàn

- Đoàn đội

- Tổ chuyên môn

4. Văn bản

- Văn bản Bộ

- Văn bản Sở

- Văn bản Phòng GD

- Văn bản nhà trường

- Khác

5. Kết quả giáo dục

- Kết quả thi Khảo sát chất lượng đầu năm học

- Kết quả xếp loại học lực (Kỳ 1, kỳ 2, cả năm)

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm (Kỳ 1, kỳ 2, cả năm)

6. Thông báo mới: Hiện các thông báo mới về ngành

7. Danh ngôn: Hiển thị các danh ngôn

Vậy cần tạo những table như thế nào?

Trả lời câu hỏi
0 trả lời