thuyan

Con vật gì được xem là Quốc Thú ở NêPan?

thuyan 4 năm, 10 tháng, 23 ngày, 12 giờ, 20 phút, 17 giây 1 1692
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 10 tháng, 23 ngày, 12 giờ, 18 phút, 36 giây

 

Con Bò( hàng năm ở nước này có tế Kính bò

 1