thuyan

Con vật gì được xem là Quốc Thú ở NêPan?

thuyan 4 năm, 7 tháng, 18 ngày, 20 giờ, 29 phút, 56 giây 1 1669
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 7 tháng, 18 ngày, 20 giờ, 28 phút, 15 giây

 

Con Bò( hàng năm ở nước này có tế Kính bò

 1