vu hong phuong

cho vi du ve bai tap ve qua trinh cung cap san xuat tieu thu san pham theo quyet dinh so 48

vu hong phuong 6 năm, 7 tháng, 30 ngày, 7 giờ, 23 phút, 58 giây 0 1265

cho ví dụ về bài tập về quá trình cung cấp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo quyết định số 48

Trả lời câu hỏi
0 trả lời