thuyan

Ai là người thiết kế ngôn ngữ lập trình Pascal chuẩn?

thuyan 6 năm, 23 ngày, 3 giờ, 52 phút, 42 giây 1 571
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 6 năm, 23 ngày, 3 giờ, 50 phút, 15 giây

Niklaus Wirth.

 1